Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego
OC rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych.

Ważne

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych obejmuje następujące grupy mienia:

 • produkty rolne,
 • inwentarz żywy,
 • maszyny, urządzenia, narzędzia, nawozy, opał,
 • ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, elektronikę,
 • pojazdy wolnobieżne (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenia losowe takie jak:

 • pożar,
 • huragan, gradobicie, uderzenie pioruna, grad
 • powódź, podtopienie, deszcz nawalny,
 • obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina
 • eksplozja,
 • upadek statku powietrznego,
 • dodatkowo kradzież z włamaniem i rabunek – w odniesieniu do ruchomości domowych.

Kontakt

87 428 24 48
     87 300 02 20
     535 58 52 10