Ubezpieczenia techniczne
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i ryzyk montażowych jest adresowane do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw będących inwestorem, wykonawcą czy podwykonawcą.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są prace kontraktowe, materiały i urządzania będące przedmiotem budowy, montażu z zakresu budownictwa: mieszkaniowego, ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego, drogowego.

Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

  • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • sprzęt i wyposażenie placu budowy,
  • maszyny budowlane,
  • mienie istniejące,
  • odpowiedzialność cywilna w stosunku do osób trzecich.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie typu "all risks", czyli od wszelkiego ryzyka. Zakres ubezpieczenia obejmuje: utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, jeżeli nie zostały one wyraźnie wyłączone.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia m.in. takie jak: pożar, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, kradzież z włamaniem.

Zakres ubezpieczenia może zostać dostosowany do potrzeb i wymagań Ubezpieczającego / Ubezpieczonego za pomocą klauzul indywidualnych.

Okres ubezpieczenia może rozpocząć się od chwili rozładowania materiałów budowlano-montażowych na terenie budowy/ montażu lub zaczyna się z dniem rozpoczęcia robót kontraktowych.

Możliwość zawierania umów ubezpieczenia w różnych formach:

  1. dla pojedynczego kontraktu,
  2. obrotowej,
  3. generalnej.

Kontakt

87 428 24 48
     87 300 02 20
     535 58 52 10